RI&E

Risico- inventarisatie en – evaluatie (RI&E)

De Arbowet verplicht u aandacht te besteden aan de arbeidsomstandigheden van uw medewerkers. Sinds 1994 is het een wettelijke verplichting in uw organisatie een RI&E uit te voeren en deze te laten toetsen door een gecertificeerde Arbodienst.

In het kader van de veranderingen op het gebied van ziekteverzuim ziet men steeds vaker dat verzekeringsmaatschappijen een verplichting tot het uitvoeren van een RI&E in hun polisvoorwaarden opnemen.

Hieronder als voorbeeld een polisvoorwaarde uit de VerzuimKompas VerzekerVerzuim van Nationale Nederlanden:

Art. 4.1.d: De verzekeringnemer dient tijdig een risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E) op te (laten) stellen. Indien de maatschappij dit verlangt, zal de verzekeringnemer de maatschappij inzage geven in het contract met de arbodienst en in de op grond van de Arbeidsomstandighedenwet opgestelde risicoinventarisatie- en evaluatie.

Milva advies kan u ondersteunen op de hierna genoemde terreinen:

  • Het uitvoeren van de RI&E
  • Het verzorgen van de toetsing bij een gecertificeerde Arbodienst
  • Detachering veiligheidskundige (MVK)/Arbo-coordinator in uw bedrijf
  • Het uitvoeren van indicatieve geluidmetingen