Opleiding “Opslag gevaarlijke stoffen (PGS 15)”

In juni 2005 is door de staatssecretaris van het ministerie van VROM de PGS 15 vastgesteld. Dit is de nieuwe richtlijn die gehanteerd wordt door vergunningverleners, handhavers, arbeidsinspectie en brandweer voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Deze richtlijn geldt als actualisatie op de vroegere CPR 15-1, CPR 15-2 en CPR 15-3 richtlijnen.
De grootste verandering in de PGS 15 is dat nu gevaarlijke stoffen worden gedefinieerd volgens de ADR wetgeving (= vervoer en transport gevaarlijke stoffen over de weg). Daarnaast zijn er in de PGS een aantal categorieën gevaarlijke stoffen toegevoegd en verwijderd.

Inmiddels is de PGS 15 in 2016 herzien.

In de PGS 15:2016 wordt het volgende voorschrift genoemd:

3.14 Vakbekwaamheid

“Indien in een inrichting meer dan 2 500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR stoffen worden opgeslagen, moet tijdens het verrichten van werkzaamheden met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in een opslagvoorziening minimaal één door het bedrijf aangestelde deskundige in de inrichting aanwezig zijn. Deze deskundige moet aantoonbaar voldoende vakbekwaamheid hebben op het gebied van het omgaan met en het met aanwezige middelen bestrijden van een incident met de aanwezige gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen. Informatie over de vakbekwaamheid van de deskundige moet binnen de inrichting aanwezig zijn”

Milva Advies heeft t.b.v. bedrijven een opleiding Vakbekwaamheid PGS 15 samengesteld. Deze opleiding wordt individueel bij u in het bedrijf gegeven. In een aantal uur wordt u opgeleid tot een PGS 15 deskundige. Na deze opleiding kent u de PGS 15, inclusief de noodzakelijke kennis van het ADR, en kunt u deze kennis toepassen in uw bedrijf.

Na de cursus ontvangt u een certificaat waarmee u aantoont vakbekwaam te zijn ten aanzien van PGS 15.

De cursus kan ook in groepen worden gegeven.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor nadere informatie of het aanvragen van een offerte.